ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้น สพท.กจ. 3
 • สืบค้นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนต่างๆ <= คลิกซ่อน-แสดง
  • เลือกโรงเรียน
   อำเภอในเขตพื้นที่
   ระบบไฟฟ้า
   ระบบโทรศัพท์
   ระดับการจัดการศึกษา
   ขนาดของโรงเรียน
   โรงเรียนที่ได้งบพิเศษอื่นๆ
   สังกัดหน่วยงานของ
   พื้นที่พิเศษตามกระทรวงการคลัง
   เลือกคอลัมน์ที่เรียงจากน้อยไปมาก
   แสดงตารางข้อมูลทั่วไป แสดงตารางข้อข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเพิ่มเติม
    
   แสดงตารางข้อมูลระยะทางจากเขตถึงโรงเรียน แสดงตารางข้อมูลห้องปฏิบัติการต่างๆ
         •  สืบค้นข้อมูลสำมะโนประชากร Online ตามเงื่อนไข  สพท.กจ. เขต 3
 
 ข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
 • แสดงรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดของทุกโรงเรียน   ปีการศึกษา
 
 ข้อมูลสำมะโนประชากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
 • แสดงรายงานข้อมูลจำนวนสำมะโนประชากรวัยเรียนตามอายุ ปีการศึกษา
 
 ข้อมูลนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่ไม่ผ่านก่อนประถม
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานแผนการรับ และผลการรับนักเรียน
เลือกเพื่อแสดงรายงาน ปีการศึกษา
เลือกเพื่อแสดงรายงาน การจำแนกขนาดของโรงเรียน  ปีการศึกษา
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนนักเรียนที่พิการ/กลุ่มพิเศษ
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนนักเรียนที่ ขาดแคลน
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนนักเรียนที่ เป็นเด็กด้อยโอกาส
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนนักเรียนที่ มีรายได้ครอบครัวต่อปีต่ำกว่า บาท (ยากจน)
แสดงรายงานทุนการศึกษา
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนนักเรียนที่ประจำพักนอน
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนนักเรียนที่มีสัญชาติไทย
เลือกเพื่อแสดงจำนวน นร. ที่จบการศึกษา และการศึกษาต่อ ปีการศึกษา
เลือกแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา
เลือกโรงเรียนเพื่อแสดงจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงรายงานจำนวนตาม การคัดกรองนักเรียน
 ข้อมูลการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ  
 • สืบค้นข้อมูลการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ <= คลิกซ่อน-แสดง
 ข้อมูลการรายงานจำนวนนักเรียนออกกลางคัน
 • สืบค้นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน <= คลิกซ่อน-แสดง

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
มีปัญหาด้านข้อมูล ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน มีปัญหาด้านโปรแกรมติดต่อ อ.จรูญ เถื่อนกูล ที่ 01-5969031