เมนูหลัก
   หน้าแรก
   บุคลากร
   แบบนักเรียน
   ระเบียบต่างๆ
   แบบฟอร์มลูกเสือ
   แบบฟอร์มการกู้เงิน
   แบบสมัคร ช.พ.ค. ช.พ.ส.
 

Login
Username
Password
 

ปฏิทินปฏิบัติงานOnline สพท.กจ 3
ปฏิทินปฏิบัติงานOnline
Note:เมาส์ชี้ที่วันที่สีฟ้าดูกิจกรรมแต่ละวัน
กลุ่มงาน สพท.กจ. 3
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 

สถิติการใช้งาน
มีผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด
726 ครั้ง


 Online : 1 คน
 


Download แบบนักเรียน
1
คำร้องขอย้ายนักเรียน.doc
2
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นป.6.xls
3
บัญชีรายชื่อเด็กที่ผุ้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปละมัธยมศึกษาตอนต้น.xls
4
รายงานการจำหน่ายนักเรียน.doc
5
แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน.doc
6
แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ.doc
7
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น.xls
8
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน.doc
9
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน.doc
10
แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน.doc
11
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นป.6ให้สถานศึกษาที่รับผิดขชอบระดับมัธยมศึกษา.doc
12
แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน.doc
13
แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน.doc
14
ใบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน.doc
15
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน.xls
16
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียน.xls
17
บัญชีรายชื่อเด้กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาอละมัธยมศึกษา.xls
18
หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน.doc
19 แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน.doc
20 แบบรายงานการรับเด็กที่ผ่อนพันเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1.xls
21 แบบรายงานนักเรียนไม่มีตัวตน.doc
22 แบบรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา.doc
23 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.doc
24 แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า.doc
25 แบบหนังสือเตือนผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน.doc
26 แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน.doc
27 แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน.doc
 

 

Untitled Document