เมนูหลัก
   หน้าแรก
   บุคลากร
   แบบนักเรียน
   ระเบียบต่างๆ
   แบบฟอร์มลูกเสือ
   แบบฟอร์มการกู้เงิน
   แบบสมัคร ช.พ.ค. ช.พ.ส.
 

Login
Username
Password
 

ปฏิทินปฏิบัติงานOnline สพท.กจ 3
ปฏิทินปฏิบัติงานOnline
Note:เมาส์ชี้ที่วันที่สีฟ้าดูกิจกรรมแต่ละวัน
กลุ่มงาน สพท.กจ. 3
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 

สถิติการใช้งาน
มีผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด
211 ครั้ง


 Online : 1 คน
 


ระเบียบต่างๆ
1
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549.pdf
2
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549.pdf
3
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549.pdf
4
กฏอัยการศึก.pdf
5
การนับอายุเด็กเข้าเรียน.pdf
6
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
7
การให้บริการหนังสือสำคัญทางการศึกษา.pdf
8
ข้อบังคับของกระทรวงธรรมการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน.pdf
9
ค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ.pdf
10
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔).pdf
11
คู่มือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดเก็บและทำลายหนังสือราชการ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.rar
12
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ.pdf
13
ตารางการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ.pdf
14
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้ากน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ.pdf
15
ประกาศกระศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546.pdf
16
แผนการศึกษาแห่งชาต 2545-2549.pdf
17
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑.pdf
18
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
19 พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
20 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550.pdf
21 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf
22 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf
23 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf
24 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf
25 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547.pdf
26 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548.pdf
27 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547.pdf
28 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547.pdf
29 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf
30 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547.pdf
31 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548.pdf
32 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549.pdf
33 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548.pdf
34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526.pdf
35 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (1).pdf
36 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (2).pdf
37 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (3).pdf
38 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (รวมทั้งหมด).rar
39 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549.pdf
40 หนังสือมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf
 

 

Untitled Document